Çevre

BlokBims, kurumsal değerleri arasına “sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak” değerini de ekleyerek bu konuda yıllardan beri gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koymuştur. Sahip olduğu değerleri kurumsal yapısının her aşamasında hayata geçirmek için birçok araç kullanmaktadır. Bu çerçevede; çevresel etkiler ve iklim değişikliği konularının ve bu kapsamdaki risklerin geniş bir katılımla ve en üst seviyede takip edilmesi amacıyla kurumsal bir bilinç oluşturulmuştur.

Şirketimizin sürdürülebilirlik anlayışı; doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımı, atıkların etkin yönetimi, çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliştirmeyle ilgili AR-GE projeleri geliştirilmesi hedefleri gibi çevresel faaliyetlerimizle desteklenmektedir. Şirketimizin çevresel sorumluluk anlayışı, yasal gereklilikleri yerine getirmekle birlikte, çevre performansını sürekli iyileştirecek gönüllü girişimlerde bulunmak ve çevresel yatırımları arttırmak ilkesi üzerine kurulmuştur.

BlokBims A.Ş. olarak Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı, Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda hava-su-toprak gibi alıcı ortamlara olabilecek emisyonları azaltmak, hammadde-enerji-su gibi birim tüketimleri azaltmak, geri dönüşüm ve verimliliği arttırarak atıkları azaltmak hedeflenmekte ve bu alanlarda çalışmalar yapmaktayız.

Şirketimiz çevresel etkisini azaltma amaçlı yatırımlarını bir maliyet unsuru olarak görmemektedir. Verimlilik arttırıcı projeleri ile hem çevresel etkisini en aza indirmekte hem de sürdürülebilir karlılığını arttırmaktadır. Bu kapsamda en önemli girdilerimizin başında gelen enerjide verimlilik artırıcı projeler sürekli olarak geliştirilerek birim enerji tüketimimiz ve çevresel etkimiz en aza indirilmeye çalışılmaktadır.


Çevre İzin ve Lisans Belgesi

BlokBims faaliyetlerini çevre ile ilgili mevzuatlar kapsamında yürütmekte olup, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün Maden Arama Ruhsatı ile belgelendirmiştir ve konu ile ilgili iç izlemeler ve raporlamalar belirlenmiş olan farklı periyotlarda yapılmaktadır.


ÇED Faaliyetleri

Faaliyetlerini çevresel boyutları ile birlikte planlayan BlokBims, planlama aşamasında projelerinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecine göre irdelemekte ve gerekli izinler için başvuruda bulunmaktadır. Projelerimize ilişkin ÇED süreçlerinde ve olağan faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde; başta üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz Nevşehir halkı olmak üzere, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızın görüşleri ve geri bildirimleri titizlikle dikkate alınmaktadır.


İş Sağlığı ve Güvenliği

Faaliyet alanı bakımından açık maden sahası alanında çalışan BlokBims, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğinde" en riskli olan Çok Tehlikeli İşler Grubunda yer almaktadır.

Üretim zincirinde kullanılan ham madde ponza ve üretim proseslerinde, ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında olabilecek tehlikelerden çalışanları, çevreyi ve bölgemizi korumak için yapılan risk değerlendirme çalışmaları ile çeşitli önlemler alınmaktadır.

Gelişen teknolojiler takip edilerek, mevcut sistemde daha emniyetli ekipmanlar ile değişim sağlanarak proses güvenliği arttırılmaktadır. Sistemden kaynaklanan risklere kaynağında çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.

Çalışanların kişisel korunma önlemlerine çok önem verilmektedir. Şirketimizde yapılan çalışmalarda işe uyumlu "CE" uygunluk işareti taşıyan kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. BlokBims bu önlemleri almak için, İş Sağlı ve Güvenliği bünyesinde mühendis ve teknisyenlerden oluşan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren güçlü bir birim oluşturmuştur.